The Showroom
Project

Em'kal Eyongakpa

 1. Em'kal_in_lagos-36
  Event Fortnightly Highlight 11: Sǒ bàtú - To bathe one’s ears

 2. Em'kal_in_lagos-36
  Sǒ bàtú - To bathe one’s ears

 3. Theshowroom_031019-2771
  Video Em'kal Eyongakpa, mɔ ntaï Tabindɛ

 4. Cca__kerakaraka_courtesy_of_the_artist__b%c9%94%cc%81_b%c9%9bt%c9%94k._photo__kene_nwatu
  Video Em'kal Eyongakpa at CCA Lagos

 5. Theshowroom_031019-2666
  Exhibition Em'kal Eyongakpa: Tahjèsè #3i / barɨŋ báchɔ́kɔrɔk #4